Prawo rodzinneW sprawach rodzinnych
jestem po Twojej stronie

„Prawnicy mówią językiem paragrafów, ale prawdziwa sprawiedliwość jest zrozumiała dla każdego.”
alimenty radca prawny Puławy

Alimenty

Jak mówi artykuł 133, paragraf 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, iż sąd na wniosek małoletniego dziecka, które jest reprezentowane przez jednego z rodziców, rozstrzyga w jakiej wysokości alimenty dziecku przyznać. Przy uwzględnieniu zakresu usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości finansowych zobowiązanego do ich płacenia.

Art. 135. par 1 brzmi: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Podwyższenie alimentów

Nierzadko okazuje się, iż zmieniają się warunki i możliwości zarobkowe małżonka, płacącego alimenty na dziecko lub dzieci. Z reguły po jakimś czasie od zasądzenia alimentów jeden z rodziców występuje o obniżenie a z kolei drugi o zwiększenie wysokości świadczenia. W takiej sytuacji do głosu dochodzi art. 138 k.r.o., który brzmi:
W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Moja pomoc w poprowadzeniu sprawy o uzyskanie czy też zmianę wysokości alimentów opiera się przede wszystkim na doborze odpowiedniej argumentacji, zebraniu niezbędnych wniosków dowodowych, właściwym przygotowaniu pozwu i reprezentacji przed sądem rodzinnym.

Nierzadko zdarza się również, iż zasądzone alimenty nie są regulowane przez pozwanego. W takim przypadku oferuję pomoc w postępowaniu egzekucyjnym, mającym na celu uzyskanie przyznanych małoletniemu środków finansowych.

Rozwód i separacja

Rozwód

Gdy między małżonkami nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia, następuje decyzja o rozwodzie.

W takiej sytuacji prawnik pomaga w udowodnieniu winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, ustaleniu władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem a także uzyskaniu alimentów i podziale majątku.

Moja pomoc dotyczy wszystkich aspektów związanych z przeprowadzeniem rozwodu począwszy od etapu mediacji, przez negocjacje między małżonkami, prowadzenie sprawy rozwodowej a także podział majątku po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Separacja

Jest rozwiązaniem pośrednim i ma na celu danie czasu małżonkom aby się dogadali, porozumieli i by rozwód nie był koniecznością. Jeśli od jakiegoś czasu sytuacja w Twoim małżeństwie jest trudna do zniesienia, ciągłe kłótnie negatywnie wpływają na Was i Wasze dzieci, rozwiązaniem jest właśnie separacja.

rozwód radca prawny Puławy
podział majątku prawnik puławy

Podział majątku po rozwodzie

Po zakończeniu sprawy rozwodowej w większości przypadków występuje kwestia podziału majątku, który przez okres małżeństwa stał się dobrem wspólnym małżonków. Rzadko bowiem zdarza się, by podziału majątku dokonano w trakcie postępowania rozwodowego. Taka sytuacja może wystąpić jedynie wtedy, gdy małżonkowie są zgodni i porozumieją się co do podziału.

Moja pomoc oznacza dla Ciebie reprezentację podczas podziału negocjacyjnego, przygotowanie umowy a także poprowadzenie sprawy przed sądem.

Prawo do opieki nad dzieckiem

W przypadku zakończenia małżeństwa rozwodem, niezwykle istotną kwestią jest ustalenie prawa do opieki nad dziećmi. Sąd decydując, któremu z małżonków przyznać prawo do opieki nad dzieckiem kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i warunkami osobistymi małżonków. W grę wchodzą między innymi takie czynniki jak związek uczuciowy dziecka z rodzicem, rodzeństwem, wiek małoletniego a także warunki  i środowisko, w którym będzie przebywać.

Moja pomoc w zakresie ustalenia prawa do opieki opiera się przede wszystkim na przygotowaniu wniosku do sądu, odpowiedniej argumentacji oraz udowodnieniu przed Sądem, że dobro dziecka zostanie w najwyższym stopniu uzyskane gdy pozostanie ono przy Tobie.

prawo cywilne prawnik puławy
http://www.annanejbert.com/wp-content/uploads/2018/08/majatek2-640x427.jpg

Rozdzielność majątkowa

Umowa rozdzielności majątkowej lub odrębności majątkowej najczęściej zawierana jest gdy jeden z małżonków prowadzi działalność biznesową i jest narażony na kierowanie do niego roszczeń finansowych wynikających z nadmiernego zadłużenia.

W takiej sytuacji lepiej jest wyprzedzić tego typu zdarzenia i chronić majątek drugiego z małżonków poprzez instytucję rozdzielności majątkowej.

Czasem jednak zdarza się, iż jeden z małżonków, który zarabia znacznie więcej od drugiego proponuje rozdzielność majątkową. W takim przypadku należy się zastanowić, czy umowa taka nie będzie niekorzystna dla drugiego małżonka, który w przypadku rozwodu będzie stroną poszkodowaną.

Innym przykładem jest np. sytuacja gdy jeden z małżonków jest alkoholikiem lub uzależnionym od hazrdu i istnieje niebezpieczeństwo, iż popadnie w długi, których wierzyciele będą dochodzić ze wspólnego majątku. Będzie to miało negatywny wpływ na życie drugiego z małżonków i ich dzieci, a w ostateczności może pozbawić rodzinę środków do życia. W takiej sytuacji warto zwrócić się do prawnika o pomoc w złożeniu do Sądu wniosku o przeprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej.

Dzięki doświadczeniu w przygotowaniu umów dotyczących rozdzielności majątkowej rozwieję wątpliwości, udzielę Ci niezbędnych porad i pomogę ochronić Twój majątek przed przyszłymi wierzycielami.

RADCA PRAWNY ANNA NEJBERT

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Nejbert

Pilsudskiego 57/1 24- 100 Puławy

kancelaria@annanejbert.pl

Tel. 517 938 877