Polityka prywatności (RODO)Informacja dla klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi:

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie tnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej ja ko „RODO”),
poniżej przekazuję informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych
osobowych.

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego
Anny Nejbert z siedzibą w Puławach (adres: ul. Piłsudskiego 57, lok.1, 24-
100 Puławy), NIP: 7171779844 REGON 380718332 zwana dalej jako
„Kancelaria”, email: kancelaria@annanejbert.pl, numer telefonu: 517938877;

Cele przetwarzania:
Państwa dane osobowe udostępnione Kancelarii będą przetwarzane przez
Kancelarię – jako administratora tych danych – w celu świadczenia obsługi
prawnej, zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz Zasadami
Etyki Zawodu. Dane pozyskane bezpośrednio od Państwa będą przetwarzane
w celu świadc zenia na rzecz Państwa pomocy prawnej, w szczególności
w związku z reprezentowaniem Państwa przed sądami oraz innymi organami
władzy publicznej zgodnie z udzielonym p ełnomocnictwem/upoważnieniem,
do wykonania umów, których stronami jesteście Państwo i Kancelaria;

Pozyskiwanie danych osobowych:
Dane osobowe kancelaria pozyskuje bezpośrednio od Państwa – w chwili
nawiązania bezpośredniego kontaktu z Kancelar ią w związku ze świadczoną
usługą prawną. Jeśli Kancelaria nie pozyskała od Państwa danych osobowych
bezpośrednio, pochodzą one od Państwa osób najbliższych lub bezpośrednich
współpracowników bądź zwierzchników służbowych, którzy kontaktując się
z Kancelarią uznali, że dla prawidłowego świadczenia usług na państwa rzecz
lub usług świadczonych na rzecz Kancelarii, powinniśmy dysponować także
Państwa danymi osobowymi. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
następuje w takim wypadku wyłącznie w celach związanych z prawidłowym
świadczeniem powyższych usług przez lub na rzecz Kancelarii – najczęściej w
celu utrzymania bieżącego kontaktu z osobami faktycznie wykonującymi
określone czynności w ramach umów zawartych z Kancelarią. Często też
Kancelaria dysponuje danymi osób, które bezpośrednio tych danych nie
udostępniły, aby móc zawrzeć w sposób prawidłowy umowę dotyczącą
świadczenia usług prawnych na rzecz wszystkich właściwych i koniecznych
podmiotów (np. na rzecz obojga małżonków lub wszystkich współwłaścicieli
– nawet wtedy, gdy w tej sprawie występuje do Kancelar ii bezpośrednio tylko
jeden z małżonków lub jeden ze współwłaścicieli)

Czas przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celu w jakim zostały zebrane, tj. świadczenia na Państwa rzecz usług
w ramach współpracy z Kancelarią (do czasu przedawnienia zobowiązań
cywilnoprawnych i podatkowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie
konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa).
Uprawnienia, które w związku z powyższym Państwu przysługują:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ic h
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądanie przeniesienia
danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie
danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z administratorem –
Kancelarią.

Uprawnienie do wniesienia skargi:
Jesteście państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorcz ego
w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Organem tym, do
dnia pozostawania w mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Natomiast z chwilą wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r. organem tym sta je się Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię w szczególności
opierając się na trzech podstawach prawnych tj.

– Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której
Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed
zawarciem umowy – ta przesłanka legalności przetwarzania danych
osobowych przez Kancelarię będzie występowała stosunkowo często – w
sytuacji, gdy zawrzemy z Państwem umowę dotyczącą świadczenia przez
Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług lub umowę w sprawie
świadczenia przez naszą Kancelarię pomocy (obsługi) prawnej lub będziemy
podejmowali na Państwa żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia
takiej umowy;

– Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w tym wypadku ta
przesłanka będzie występowała stosunkowo często – ze względu na
podejmowanie przez Kancelarię działań praw nych i faktycznych
zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej
przez Kancelarię pomocy prawnej; w tym wypadku przetwarzanie danych
osobowych ma związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na
rzecz innych osób fizycznych w sprawach lub postępowaniach, w których
Państwo występują w jakimkolwiek charakterze (jako powód, pozwany,
uczestnik, zainteresowany, świadek, biegły, druga strona umowy,
pełnomocnik lub przedstawiciel, itp.).

– Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora danych – ta przesłanka będzie występowała równie często.
Dotyczy ona przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest
uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby – najczęściej
związane z umową, której jesteśmy stroną (w sprawie świadczenia usług na
rzecz Kancelarii lub dotyczącej świadczenia przez nas pomocy prawnej). Ta
przesłanka wystąpi zawsze wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie
może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej dwóch podstaw
prawnych.

Odbiorcy:
Odbiorcami państwa danych osobowych w szczególno ści mogą być
pracownicy Kancelarii, jej zleceniobiorcy (asystenci, aplikanci radcowscy,
aplikanci adwokaccy) współpracownicy związani z Kancelarią innymi
stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa
prawna, księgowa, finansowa, informatyczna – o ile przetwarzanie danych
osobowych udostępnionych przez wspomniane podmioty będzie zmierzało do
osiągnięcia celów wskazanych powyżej (cele przetwarzani a danych
osobowych).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych
poza EOG, dane będą przekazywane w opa rciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską .

Dobrowolność przekazywania danych:
Podanie danych osobowych przez Państwa nie jest wymogiem ustawowym ani
umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy z Kancelarią, więc nie
jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Jednak nie dysponując
Państwa danymi Kancelar ia nie będzie miała faktycznej możliwości
osiągnięcia celów wskazanych powyżej i niemożliwym stanie się wykonanie
świadczeń na Państwa rzecz.

RADCA PRAWNY ANNA NEJBERT

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Nejbert

Pilsudskiego 57/1 24- 100 Puławy

kancelaria@annanejbert.pl

Tel. 517 938 877